Regulamin

Niepubliczny żłobek Bajkowy Domek - pełna nazwa Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak.

Na terenie Bajkowego Domku odbywają się zajęcia o charakterze OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNO-INTEGRACYJNYM.
Podstawowym założeniem funkcjonowania Bajkowego Domku jest zapewnienie przebywającym pod Naszą opieką dzieciom WSZECHSTRONNEJ OPIEKI i BEZPIECZEŃSTWA. Dołożymy wszelkich starań aby dzieci uczęszczające do Bajkowego Domku były wesołe, pogodne i szczęśliwe, zdobywały wiedzę i rozwijały swoja ciekawość.
Dzieci mogą korzystać ze wszystkich dostosowanych do ich wieku zabawek znajdujących się w bawialni;
Na terenie Bajkowego Domku obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ BICIA, OBRAŻANIA czy też przejawiania innych form AGRESJI Dotyczy to wychowawców, dzieci i rodziców.
OPIEKA i EDUKACJA - Podstawa programowa Bajkowego Domku koncentruje się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
b) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Bajkowego Domku, współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci.
Wynikające z powyższych celów zadania Bajkowy Domek realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
c) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
d) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
e) podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
f) rozwijanie wrażliwości moralnej,
g) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
h) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
i) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
j) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

OPŁATY
Wpisowe uiszczane jest jednorazowo w kwocie 500zł
Czesne (abonament) za opiekę nad dzieckiem opłacane jest z góry, tak aby najpóźniej 4-ego dnia następnego miesiąca pieniądze były na koncie firmowym.
Jeśli dziecko jest chore lub występuje inna szczególna przyczyna jego ciągłej nieobecności wówczas istnieje możliwość uiszczenia niższej opłaty.
Bajkowy Domek czynny jest cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz innych ustalonych przez dyrekcję placówki.
Czesne - cennik jest niezmienny w czasie całego roku szkolnego /w czasie trwania umowy.
W czerwcu rodzice deklarują chęć uczęszczania dziecka do Bajkowego Domku na rok następny. Opłacają ubezpieczenie na kolejny rok szkolny.
O zawieszeniu działalności, przerwach w działaniu Bajkowego Domku rodzic zostanie poinformowany na co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

OPIEKUNKI: oprócz wymienionych założeń i celów:
informują rodziców o ważnych zdarzeniach jakie miały miejsce w Bajkowym Domku
czytają bajki do snu,
przy każdej okazji prowadzą zabawy edukacyjno-poznawcze wspomagające rozwój maluszków
uczą dzieci samodzielności, pozwalają na „zabawy” z łyżką, ubieranie się, są czujne i otwarte na wszelkie przejawy samodzielności podopiecznego.

RODZICE:
Przyprowadzają dzieci ZDROWE, W przypadku kataru, kaszlu dostarczają zaświadczenie od lekarza o tym, że dziecko jest ZDROWE i NIE ZARAŻA innych dzieci. Zaświadczenie ważne jest 3 dni.
Informują o stanie zdrowia, skóry, uczuleniach i udzielają innych ważnych informacji na temat ich dziecka.
Terminowo opłacają czesne.

DZIECI w BAJKOWYM DOMKU:
mają prawo do:

zabawy, radości, zdobywania nowych umiejętności, błędów, okazywania emocji, samodzielności, odmiennego zdania, korzystania z zabawek stosownych do ich wieku,
nauki: samodzielnego jedzenia, ubierania, mycia ząbków, korzystania z nocnika,

zabraniamy przejawów jakiejkolwiek agresji,
(bicia, szczypania, itp., zabierania zabawek, rzucania zabawkami itp.)

Zapraszamy

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do działu kontakt. Tam uzyskasz wszystkie informacje.

Skontaktuj się z nami